FAQs Complain Problems

वडा न ८

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
राजेन्द्र जैसवाल  ९८०४४०९४१३  वडा अध्यक्ष
सराजुल हक नाउ मुसलमान   ९८१७५८००४३  वडा सदस्य
बाउद प्रसाद  यादव  ९८१२९९७२८३  वडा सदस्य
सतमी चमार   ९८०६९३३३०८ महिला दलित वडा सदस्य
रुबिना मुसलमान  ९८१७५३५०८५ 

महिला वडा सदस्य

Nepali
Population: 
४३४४
Ward Contact Number: 
९८०४४०९४१३
Weight: 
8