FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी पदको प्रथम चरण्को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण सम्बन्धी सूचना । साथै पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशन गरिएको छ ।